ŠKOLNÍ DRUŽINA

 

je žákům k dispozici každý den po ukončení vyučování pod vedením Mgr. Petry Brožové.

Školní družina je určena žákům, kterým naše základní škola poskytuje vzdělání. Při činnostech se vychází ze školního vzdělávacího programu pro školní družinu, jehož motto zní: "Chceme prožít radostné dětství" a z osobnosti dítěte a jeho sociálního zázemí.

Provoz končí každý den ve 14:30 hodin. Zájemci o školní družinu vyplní přihlašovací lístek s údaji o času odchodu žáka a osobě, která žáka vyzvedne. Vyplněný lístek odevzdají paní vychovatelce. Pokud bude žák odcházet ze školní družiny jinak, než je uvedeno na přihlašovacím lístku, jeho zákonný zástupce tuto skutečnost uvede písemně do notýsku. Na ústní informace od žáků nebude brán zřetel.