Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, Komenského 103, 

příspěvková organizace

                                                                                       

Město Jilemnice je považováno za centrum Krkonoš, proto je i naše škola brána za spádovou školu pro nejbližší okolí, a to i vzhledem k dopravnímu spojení. I kvůli vysokému procentu dojíždějících žáků je začátek vyučování stanoven na 7:50 hodin, aby ukončení vyučování navazovalo na dojíždějící autobusy a vlaky.
Výuka je organizována v režimu málotřídní školy. Ředitelnu školy, školní družinu, I., II., III., IV. třídu, učebnu PC a PV, koutek pro výuku logopedie a sborovnu naší školy najdete ve 2. patře budovy, v 1. patře najdete V. třídu. Současně v budově školy jsou i třídy 1. stupně ZŠ Komenského, ZŠ J. Harracha a Primirest - školní jídelny spol. s r.o.

Škola je určena pro žáky s lehkým mentálním postižením, středně těžkým i těžkým mentálním postižením, žákům s různými stupni tělesného, zrakového nebo sluchového postižení, s vadami řeči, vývojovými poruchami učení, vývojovými poruchami chování i souběžným postižením více vadami nebo autismem. Žákům s kombinovaným postižením je umožněno vzdělávat se podle individuálního vzdělávacího plánu. Dle možností a potřeb žáků využíváme i asistenta pedagoga.

Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu pro ZV, č.j. 185/07/2, školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální, č.j. 136/10.

Žáci vzděláváni dle ŠVP pro ZV mají své třídy v kmenové budově v ulici Komenského 103, žáci vzdělávání dle ŠVP pro ZŠS díl II. mají 2  třídy v budově gymnázia v ulici Tkalcovská 460.

Součástmi školy jsou také školní družina a Základní škola a Mateřská škola při Masarykově městské nemocnici.